BOOKS  –  KNJIGE

The Most Important News – Najvažnije Vesti

“…These paintings represents the life itself, and all of us should look at them, every day…”

                                                                 

                                               Prof Dr Giorgio Grasso, art critic and art historian

“I don’t want to paint anything that any phone or camera today can do faster than I do, I only paint what no computer,  as well as never one device, will ever be able to achieve – I paint pure emotion. ”

 

                                                                          Miša Mihajlo Kravcev

“…Ove slike predstavljaju sam život I svi bi trebalo da ih gledamo svakoga dana…”

                                                                                                                              Prof Dr Djordjo Graso, kritičar I istoričar umetnosti

“Ja ne želim da slikam ništa od onoga što danas bilo koji telefon ili foto aparat mogu da naprave brže od mene, ja slikam isključivo ono što nikada nijedan kompjuter ili sprava, nikada neće moći da postignu – Ja slikam čistu emociju.”

 

                                                                          Miša Mihajlo Kravcev

Pin It on Pinterest